Forældrebestyrelsen/samarbejde

Vi betragter bestyrelsen som en vigtig sparringspartner for Børnekompassets drift, og da vi er selvejende har bestyrelsen arbejdsgiverkompetence.

 

Bestyrelsens ansvar og opgaver:

 

"Bestyrelsen har påtaget sig at udføre et stykke arbejde for samfundet og må derfor drage omsorg for, at gældende lovgivning, administrative bestemmelser, vedtægter, driftsoverenskomst og de af bestyrelsen trufne aftaler overholdes"

 

"Det påhviler såvel bestyrelsesmedlemmer som personale tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der må anses som fortrolige, som pågældende i medfør af hvervet måtte blive bekendt med. Dette gælder selvsagt også de forældremødevalgte bestyrelsesmedlemmer, der ikke er berettigede til at orientere de øvrige forældre, dagspressen m.v., om forhold i institutionen, som måtte anses for fortrolige. "Tavshedspligten gælder også efter hvervet er ophørt."

 

Børnekompasset er medlem af Danske daginstitutioner lands-organisation, DLO.

 

 Vi har 4 - 5 møder om året, hvor vi drøfter stort og småt vedrørende børnehavens dagligdag.